Διαδικασίες επικύρωσης & επίθεσης επισημείωσης (apostille).

Για ορισμένα διεθνή έγγραφα και πράξεις ο νόμος προβλέπει την τήρηση διαδικασιών πιστοποίησης, επικύρωσης και επίθεσης επισημείωσης (apostille).

Μοναδική στελέχωση για τα γαλλικά δεδομένα: μέλη του τακτικού προσωπικού μας είναι εν ενεργεία δικαστικοί πραγματογνώμονες σε 8 μείζονες γλώσσες.

© 2018 - Transword

Back to Top